نفت گاز و پتروشیمی

 
 
شیر های دریچه ی اطمینان ، شیر های صنایع نفت و گاز و فنر های مورد استفاده در این صنعت...